’t Watervolk van de Ertveldplas

Bosch Parade 20, 21, 22 en 23 juni 2024

fotos by Ben Nienhuis and Bosch Parade

(english below)

Het Watervolk van de Ertveldplas
Tekst: Parcival Weijnen


De zeespiegel stijgt, de woningnood groeit, het vertrouwen in de overheid daalt. Kwelgeesten verjaag je niet met het systeem dat ze voortbrengt. Verandering ontstaat in de marges, weten we vanuit evolutionaire theorieën. Steden als Berlijn en Barcelona koesteren daarom hun paradijsvogels.


Den Bosch beschermt liever zijn gevestigde orde en strijkt zijn rafelranden glad – zo ervaart ook het Watervolk van de Ertveldplas. Hun woonboten liggen een mogelijke uitbreiding van het aanpalende
industrieterrein in de weg. De gemeente wil ze daarom verslepen naar een plek binnen de schadelijke straling van hoogspanningskabels, en bedacht de uitsterfconstructie: Overlijdt de hoofdbewoner, dan komt zijn gezin op straat te staan.


De Ertveldplasbewoners laten zien dat het anders moet. Een stad die de systeemwereld boven de
leefwereld verkiest, zijn paradijsvogels verstoot, en alleen een collectieve, grijsgedraaide waarheid
trommelt, zal in rook opgaan.

tijdens de Boschparade 2024 zal hierover een installatie op het water plaatsvinden.

Bosch Parade 20, 21, 22 and 23 June 2024

The Water People of the Ertveldplas
Text: Parcival Weijnen


Sea levels are rising, the housing shortage is growing, confidence in the government is declining. You don’t chase away tormentors with the system that produces them. Change occurs in the margins, we know from evolutionary theories. Cities such as Berlin and Barcelona therefore cherish their birds of paradise.

Den Bosch prefers to protect the established order and smooth out its frayed edges. The Ertveldplas residents experience this. Their houseboats are in the way of a possible expansion of a nearby industrial estate. The municipality therefore wants to move them to a place within the harmful radiation of high-voltage cables, and came up with the extinction construction: If the main resident dies, his family will be homeless.

The Ertveldplas residents show that things must be different. A city that prefers the system world to the living world, rejects its birds of paradise, and only drums up a collective, gray-twisted truth, will go up in smoke.

during Boschparade 2024 there will be an installation on water about this.

Reageer

Gerelateerde artikelen